top of page

לא ידענו מה היה לנו מאת איתי מרינברג.

שבעה סיפורים חז"ליים - שישה מין התלמוד הבבלי ואחד ממדרש ארץ ישראלי קדום

חולקים נוסחות פתיחה משותפת בשעה שעלה משה למרום. שבעת הסיפורים ניצבים

במוקד עיניינו של ספר זה אולם העלייה למרום לגבי דידו, אינה העיקר.

בסדרה של ניסויים פרשניים, מנתח הספר את תפקידו של המבנה האמנותי את הסיפורים

ואת יחסיו עם המסגרת הטקסטואלית שבתוכה שולבו.

איתי מרינברג - לא ידענו מה היה לנו

75.00 ₪מחיר
    bottom of page